មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

ម៉ូឌែលជំនួញ

ការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង

ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងលើការធានាគុណភាព

បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ

សមត្ថភាពផលិតខ្លាំង

ផលិតកម្មគ្រឿងសំអាងអាជីពចំនួន ៨ ខ្សែ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមបច្ចេកទេសជំនាញដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្របច្ចេកទេសទូលំទូលាយ

ស្តង់ដា GMP និងឧបករណ៍នាំចូល

សិក្ខាសាលាផលិតកម្មស្អាតថ្នាក់ ១០០.០០០ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាននាំចូលឧបករណ៍ផលិតកម្ម