សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលើកលែងការទទួលខុសត្រូវ

ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកទស្សនាទូលំទូលាយ (រួមទាំងអតិថិជននិងឧស្សាហកម្មឱសថ) គេហទំព័ររបស់យើងធ្វើការបដិសេធចំពោះព័ត៌មាន (រួមមានអត្ថបទរូបភាពតំណ) ដែលបានចេញផ្សាយ៖

ព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់ទំនិញមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគេហទំព័រនេះទេ។ ប្រសិនបើទស្សនិកជនចង់ដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដសូមពិគ្រោះជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកចែកចាយអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានដើមឬអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពរបស់ផលិតផល។

រូបភាពដែលបានផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគេហទំព័រនេះទេហើយសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើទស្សនិកជនចង់ដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃផលិតផលដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយឬអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានដើមនៃផលិតផល។

ព័ត៌មានតម្លៃដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគេហទំព័រនេះទេហើយសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃជាក់លាក់នៃទំនិញគឺអាស្រ័យលើតម្លៃជាក់ស្តែងនៃចរាចរ។

ប្រសិនបើទស្សនិកជនចង់ប្រើផលិតផលបន្ទាប់ពីរកមើលព័ត៌មាននៃផលិតផលមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រនេះសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអ្នកផលិតនិងអ្នកចែកចាយផលិតផលមុនពេលប្រើប្រាស់។ គេហទំព័ររបស់យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកណាមួយនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះទេ។

ព័ត៌មានស្តីពីការថែទាំសុខភាពនិងសុខភាពមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគេហទំព័រនេះទេហើយសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើទស្សនិកជនចង់យោងទៅលើព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់ការថែទាំសុខភាពនិងសុខុមាលភាពសូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពជាមុន។ គេហទំព័ររបស់យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកដែលបណ្តាលមកពីទស្សនិកជនយោងទៅលើព័ត៌មាននេះសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពការថែរក្សាសុខភាពឬគោលបំណងផ្សេងទៀត។

ជួរឈរជំនាញដូចជាការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគផ្នែកឱសថការផ្គត់ផ្គង់និងតំរូវការគំរោងបច្ចេកទេសនិងសព្វវចនាធិប្បាយផលិតផលគឺសំរាប់តែរកមើលនិងប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំនាញដែលចូលរួមក្នុងការជំរុញការវិនិយោគឱសថភ្នាក់ងារផលិតកម្មរឺអាជីវកម្ម។

ប្រសិនបើទស្សនិកជនយល់ថាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវពួកគេអាចស្នើឱ្យមានការកែប្រែឬលុបចោលលើគេហទំព័រនេះ។ គេហទំព័រនឹងធ្វើការកែប្រែឬលុបចោលព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ ព័ត៌មានដែលបានកែសំរួលនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទេដូច្នេះវាក៏សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។

ព័ត៌មានស្តីពីការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគទីភ្នាក់ងារការផ្គត់ផ្គង់និងតំរូវការការជ្រើសរើសនិងការដាក់ពាក្យសុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគេហទំព័រនេះទេហើយសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនិកជនដែលចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអាចទាក់ទងអ្នកបោះផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់។

ការបដិសេធនេះត្រូវបានពន្យល់ដោយគេហទំព័រ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់សូមយោងលើឯកសារ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្របច្បាប់ នៃគេហទំព័រ។